Szkolne Koło PCK

„Pomagając innym pomagasz i sobie”

 

Szkolne Koło PCK jest organizacją o charakterze akcyjnym i realizuje podstawowe zadania statutowe PCK, czyli pracę na rzecz potrzebujących, uwrażliwianie dzieci i młodzieży na krzywdę ludzką oraz promocję idei niesienia bezinteresownej pomocy. SK PCK daje uczniom możliwość poznania zasad pracy wolontariatu, poprzez włączanie się w akcje charytatywne organizowane na rzecz osób potrzebujących pomocy. Szkolne Koło PCK skupia obecnie uczniów starszych klas społeczności szkolnej. We wrześniu 2021 roku koło zostało oficjalnie zarejestrowane w rejonowym oddziale PCK w Zawierciu. Praca w kole polega na dobrowolnym uczestnictwie w promowaniu idei humanitaryzmu i aktywności przejawiającej się w życiu szkoły oraz na rzecz społeczności lokalnej. 

Główne cele programu

Kształtowanie postawy tolerancji, uwrażliwianie na potrzeby drugiego człowieka.

Wyrabianie postaw gotowości pomocy innym.

Rozwijanie kultury zdrowotnej - wyrabianie nawyków przestrzegania higieny w życiu codziennym.

Rozbudzanie oraz rozwijanie zainteresowań problematyką zdrowia i promowanie zdrowego stylu życia.

Poznawanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy.

Akcje Szkolnego Klubu PCK

Opiekunowie Szkolnego Klubu PCK

Koordynatorzy