Deklaracja dostępności sp12dg.pl

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sp12dg.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • – filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • – dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • – część plików nie jest dostępna cyfrowo
 • – niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Siwek.
 • E-mail: msiwek@sp12.dabrowa-gornicza.pl
 • Telefon: 322641719

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Szkoła Podstawowa nr 12
 • Adres: 41-303 Dąbrowa Górnicza
  ul. Tysiąclecia 25
 • E-mail: sp12@dabrowa-gornicza.pl
 • Telefon: 322641719

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Tysiąclecia, prowadzą do niego schody oraz podjazd dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 • W budynku szkoły na każdym poziomie (piwnica, parter, 1 piętro, 2 piętro) znajduje się korytarz, schody na klatkach schodowych są wyposażone w poręcze. Budynek nie posiada wind.
 •  W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (barierki, toalety).
 • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Informacje dodatkowe:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po lewej stronie przy poruszaniu się po witrynie), a w nim:

 • pomniejszanie strony
 • powiększanie strony
 • pomniejszanie czcionki
 • powiększanie czcionki
 • wysoki kontrast
 • ciemny kontrast
 • podkreśl link