Deklaracja dostępności sp12dg.pl

Szkoła Podstawowa nr 12 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sp12dg.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Magdalena Siwek, email: msiwek@sp12.dabrowa-gornicza.pl lub skontaktować się z sekretariatem szkoły:.
 • E-mail: sp12@dabrowa-gornicza.pl
 • Telefon: 32 264 17 19

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12
 • Adres: 41 – 303 Dąbrowa Górnicza
  ul. Tysiąclecia 25
 • E-mail: sp12@dabrowa-gornicza.pl
 • Telefon: 32 264 17 19

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Tysiąclecia, prowadzą do niego schody oraz podjazd dla niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 • Przed budynkiem szkoły jest miejsce przeznaczone dla osób posiadających Kartę Parkingową, upoważniającą do pozostawienia samochodu na tzw. kopercie.
 • W budynku na każdym poziomie (parter, I piętro, II piętro, piwnica) znajduję się korytarz. Budynek nie posiada wind.
 • W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
 • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.