Prawo Szkolne

Dlaczego Statut szkoły jest tak ważny?

Czym jest nasz Statut szkoły?

Statut szkoły to najważniejszy dokument, który reguluje wewnętrznie życie naszej placówki, a także określa jej cele i zadania oraz sposób ich realizacji. Poza tym można w nim znaleźć informacje o sposobach działania świetlicy oraz biblioteki prowadzonej przez placówkę. Obowiązkiem dyrektora jest zadbanie o to, aby statut szkoły był powszechnie dostępny dla uczniów, rodziców/prawnych opiekunów oraz pracowników szkoły.

Kilka słów o procedurach

Dlaczego procedury szkolne są dla nas tak ważne?

Wdrażanie różnych procedur w szkole jest ważne ze względu na konieczność zapewnienia sprawnej organizacji pracy oraz przepływu informacji pomiędzy organami szkoły i całym środowiskiem szkoły, a przede wszystkim dlatego by zapewnić bezpieczeństwo w razie zagrożenia życia i zdrowia uczniom, nauczycielom oraz innym pracownikom przebywającym na terenie szkoły.

O Programie Wychowawczo-Profilaktycznym

Ważny dokument, który warto znać!

Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo – profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.

I OSTATNI DOKUMENT, CZYLI...

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego