Statut Szkoły

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa, zwana dalej szkołą, nosi nazwę:

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej.

 1. Organem prowadzącym szkołę jest gmina Dąbrowa Górnicza.
 2. Nadzór nad szkołą sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.
 3. Szkoła ma siedzibę w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Tysiąclecia 25.
 4. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu.
 5. Szkoła działa na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. wraz
  z późniejszymi zmianami oraz niniejszego statutu.

Rozdział 2

Cele i zadania szkoły

§ 2

 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa  oraz programu wychowawczego, programu profilaktycznego, planu pracy, uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów oraz lokalnego środowiska, bezpieczne i korzystne dla zdrowia ucznia warunki edukacji, poszanowanie praw dziecka i ucznia, warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego uczniów.
 2. Szkoła zapewnia:

1)   w zakresie dydaktyki:

a)   naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania oraz czytania
ze zrozumieniem,

b)   poznawanie wymaganych pojęć, zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia, dochodzenie
do rozumienia a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści,

c)   rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności przyczynowo -skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych.

d)   rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,

e)   przekazywanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,

f)    zróżnicowanie wymagań dydaktycznych w zależności od cech psychofizycznych
i możliwości ucznia,

g)   poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,

h)   poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.

2)   w zakresie nabywania umiejętności:

a)   planowanie, organizowanie i ocenianie własnej nauki, przyjmowanie za nią coraz większej odpowiedzialności,

b)   skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach, prezentacje własnego punktu widzenia
i uwzględnianie poglądów innych ludzi, poprawne posługiwanie się językiem ojczystym, przygotowanie do publicznych wystąpień,

c)   efektywne współdziałanie w zespole i pracy w grupie, budowanie więzi międzyludzkich, podejmowanie indywidualnych i grupowych decyzji, skuteczne działanie na gruncie zachowania obowiązujących norm,

d)   rozwiązywanie problemów w sposób twórczy,

e)   poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł oraz efektywne posługiwanie się technologią informacyjną,

f)    odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenie potrzebnych doświadczeń
i nawyków,

g)   rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,

h)   przyswajanie sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.

3)   w zakresie wychowania:

a)   stwarzanie warunków wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, moralnym, estetycznym i duchowym,

b)   przygotowanie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów
i hierarchizacji wartości,

c)   kształtowanie w sobie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia
ich poglądów,

d)   przygotowanie do pełnienia określonych ról w społeczeństwie i do życia we współczesnym świecie

e)   przekazywanie uczniom umiejętności i nawyków świadomego korzystania z dorobku kultury narodowej oraz europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności poruszania
się w bogatym świecie ofert medialnych,

f)    utrzymywanie tradycji szkolnej oraz kształtowanie postaw patriotycznych,

g)   promowanie wychowania zdrowotnego i ekologicznego poprzez działalność organizacji szkolnych oraz systematyczną pracę wychowawczą,

h)   przywiązywanie szczególnej wagi do kwestii pomocy tym uczniom i ich rodzicom, którzy dotknięci są problemami związanymi z ubóstwem materialnym, a także trudnościami związanymi z szeroko rozumianym niedostosowaniem społecznym oraz uwrażliwianie wychowanków na problem biedy.

4)   w zakresie profilaktyki:

a)   kształtowanie umiejętności porozumiewania się i utrzymywania poprawnych kontaktów
z innymi dziećmi oraz dorosłymi,

b)   wykształcenie umiejętności działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,

c)   uczenie zwyczajów, obyczajów, właściwych zachowań w środowisku rodzinnym, w szkole
i wobec obcych,

d)   prowadzenie zajęć adaptacyjnych w klasach pierwszych,

e)   budowanie pozytywnego obrazu samego siebie oraz wspieranie oddziaływań rodziny,

f)    wdrażanie uczniów do samodzielności w dążeniu do dobra indywidualnego i społecznego,

g)   wyposażanie w umiejętność przewidywania zagrożeń, unikania ich oraz radzenia sobie
z trudną sytuacją,

h)   eliminowanie i przeciwdziałanie powstawaniu zjawisk patologicznych oraz związanych
z tym problemów,

i)     stwarzanie możliwości do doskonalenia się.

 

Rozdział 3

Realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły

§ 3

 1. Za realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły odpowiada dyrektor i rada pedagogiczna.
 2. Działalność dydaktyczno -wychowawcza szkoły obejmuje:

1)    obowiązkowe zajęcia edukacyjne,

2)    dodatkowe zajęcia edukacyjne,

3)    zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dziecka.

 1. W celu realizacji zadań dydaktycznych szkoły dyrektor tworzy zespoły przedmiotowe składające się z nauczycieli danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych, ściśle współpracujących ze sobą.
 2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły lub radę pedagogiczną.
 3. Cele i zadania zespołów obejmują:

1)    wybór programów nauczania dla danych zajęć edukacyjnych i przedstawienie
ich, po zaopiniowaniu przez radę rodziców, do zatwierdzenia radzie pedagogicznej jako szkolnego zestawu programów nauczania.

2)    wybór podręczników, maksimum po trzy dla danych zajęć edukacyjnych
i przedstawienie ich, po zaopiniowaniu przez radę rodziców, do zatwierdzenia radzie pedagogicznej jako szkolnego zestawu podręczników,

3)    wybór programów nauczania i podręczników dokonywany jest raz na 3 lata szkolne,
a zmiany w tym zestawie mogą być wprowadzone w uzasadnionych przypadkach przez radę pedagogiczną, na wniosek nauczyciela lub rady rodziców,

4)    uzgadnianie sposobu realizacji wybranego programu nauczania,

5)    organizowanie wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli,

6)    korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych,

7)    wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania,

8)    opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów,

9)    opracowanie metod badania wyników nauczania.

 1. W celu realizacji zadań wychowawczych rada pedagogiczna powołuje zespół wychowawczy. Do zadań zespołu należy:

1)    opracowanie projektu programu wychowawczego oraz programu profilaktyki
i przedstawienie go do zatwierdzenia radzie rodziców w uzgodnieniu z radą pedagogiczną,

2)    monitorowanie realizacji programu wychowawczego i programu profilaktyki,

3)    opracowanie szczegółowych kryteriów i zasad oceniania zachowania uczniów,

4)    opracowanie i zatwierdzenie szczegółowych procedur nagradzania i karania uczniów,

5)    analizowanie i przedstawianie radzie pedagogicznej wniosków dotyczących efektów pracy wychowawczej szkoły.

 1. Zasady sprawowania opieki nad uczniami:

1)    w czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych uczniowie pozostają pod opieką nauczyciela lub pod nadzorem osób do tego upoważnionych,

2)    w trakcie wycieczek opiekunów obowiązuje zastosowanie się do ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach

3)    przed zajęciami, w czasie przerw i po zakończeniu lekcji opiekę nad uczniami
w budynku szkolnym i wokół niego sprawują nauczyciele pełniący dyżur zgodnie
z opracowanym tygodniowym planem dyżurów,

4)    jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, uczniowie mogą przebywać w czasie przerw międzylekcyjnych na świeżym powietrzu pod nadzorem nauczycieli.

 1. Szczegółowe zasady organizacyjno-porządkowe pełnienia dyżurów przez nauczycieli
  w szkole zawiera regulamin dyżurów. W każdym roku szkolnym opracowywany jest plan dyżurów dostosowany do aktualnych potrzeb.
 1. Zasady przyprowadzania, odbierania i zwalniania dziecka ze szkoły.

1)    na początku roku szkolnego wychowawca zobowiązany jest zebrać od rodziców deklarację o zapewnieniu bezpieczeństwa dziecku w drodze do i ze szkoły,

2)    w przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzic bierze pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo i składa wychowawcy pisemne oświadczenie,

3)    zwolnienie ucznia z zajęć dydaktycznych może nastąpić tylko na pisemną prośbę rodzica, przy czym dziecko musi być przez niego odebrane lub inną wskazaną osobę. Osoba ta powinna wylegitymować się dowodem osobistym. Wychowawca lub nauczyciel uczący powinni poświadczyć pisemnie zwolnienie ucznia z zajęć. Informacja zostaje przekazana na dyżurce szkolnej pracownikowi administracyjnemu,

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania w przypadku przyprowadzania, odbierania oraz zwalniania dziecka ze szkoły dostępne są w procedurach szkolnych.

 1. Szkoła, w celu ochrony uczniów przed dostępem do treści mogących stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju psychicznego i moralnego, ma zainstalowane
  i aktualizuje oprogramowanie zabezpieczające dostęp uczniów korzystających
  z Internetu do treści eksponujących brutalność i przemoc, propagujących nienawiść
  oraz dyskryminację a także naruszających normy obyczajowe.
 2. Pracownicy pedagogiczni, administracji i obsługi dokładają starań do stworzenia przyjaznej i bezpiecznej placówki dla uczniów.

§ 4

 1. W celu wsparcia realizacji zadań wychowawczych szkoła zatrudnia pedagoga.
 2. Do zadań pedagoga należy:

1)    prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów
w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron ucznia,

2)    określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

3)    minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych i zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w środowisku szkolnym i poza szkolnym poszczególnym uczniom,

4)    prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej oraz zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

5)    podejmowanie działań wychowawczych oraz profilaktycznych wynikających
z programu wychowawczego i programu profilaktyki,

6)    wspieranie działań wychowawczych oraz opiekuńczych nauczycieli, wynikających
z programu wychowawczego i programu profilaktyki,

7)    planowanie i koordynowanie zadań związanych z wyborem przez ucznia dalszej drogi kształcenia,

8)    działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym
się w trudnej sytuacji życiowej,

9)    współpraca z instytucjami wspierającymi działania wychowawcze szkoły i rodziny,

 1. Swoje zadania pedagog realizuje:

1)    we współdziałaniu z nauczycielami, rodzicami, pielęgniarką szkolną, organami szkoły
i instytucjami pozaszkolnymi.

2)    we współpracy z Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultowania metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach (ogólna procedura organizacyjna badań w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej).

3)    pedagog zwraca szczególną uwagę na przestrzeganie przez szkołę postanowień Konwencji o Prawach Dziecka.

 1. Pedagog szkolny prowadzi odpowiednią dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

§ 5

 1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno – pedagogiczną w oparciu
  o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487). Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom na podstawie regulaminu funkcjonowania zespołu planującego i koordynującego udzielanie pomocy psychologiczno pedagogicznej w szkole.
 2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na:

1)   diagnozowaniu środowiska ucznia;

2)   rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia
i umożliwianiu ich zaspokojenia;

3)   rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;

4)   wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;

5)   prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;

6)   podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;

7)   wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;

8)   udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

9)   wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

10)  umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

11)  podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:

1)   rodzicami;

2)   pedagogiem ;

3)   poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;

4)   podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana na wniosek:

1)   rodziców;

2)   ucznia;

3)   nauczyciela lub wychowawcy prowadzącego zajęcia z uczniem;

4)   pedagoga;

5)   specjalisty;

6)   poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej

 1. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wynikających z:

1)   wybitnych uzdolnień;

2)   niepełnosprawności;

3)   niedostosowania społecznego;

4)   zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

5)   specyficznych trudności w uczeniu się ;

6)   zaburzeń komunikacji językowej;

7)   choroby przewlekłej;

8)   sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9)   rozpoznanych niepowodzeń szkolnych;

10)  zaniedbań środowiskowych;

11)  trudności adaptacyjnych;

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:

1)   systemowych działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań uczniów, w tym uczniów wybitnie zdolnych oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;

2)   działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych
i możliwości psychofizycznych uczniów oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia;

3)   zindywidualizowanej pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych;

4)   zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

5)   zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, terapeutycznych; porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;

6)   porad dla uczniów

 1. W celu objęcia ucznia całościową pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz zintegrowaniu oddziaływań pomocowych w szkole funkcjonują Zespoły ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej powoływane przez Dyrektora szkoły dla poszczególnych uczniów.
 2. Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczną koordynuje Zespół do spraw Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
 3. Zasady Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej określone są w Procedurach udzielania Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Regulaminie funkcjonowania zespołu planującego i koordynującego udzielanie tej pomocy.

10. Zespół zakłada i prowadzi kartę indywidualnych potrzeb ucznia. Karty nie zakłada
się dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 4

Organy szkoły oraz ich zadania

§ 6

 1. Organami szkoły są:

1)   dyrektor szkoły,

2)   rada pedagogiczna,

3)   rada rodziców,

4)   samorząd uczniowski.

 1. Dyrektor szkoły:

1)   kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły i reprezentuje
ją na zewnątrz,

2)   sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli i nadzór administracyjny
w stosunku do innych osób zatrudnionych w szkole,

3)   sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4)   przyjmuje wnioski o udzielenie uczniowi pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników

5)   wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom
w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

6)   sprawuje kontrolę oraz prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki przez dzieci mieszkające w obwodzie szkoły,

7)   realizuje uchwały rady pedagogicznej i rady rodziców podjęte w ramach ich kompetencji oraz zarządzenia organów nadzorujących szkołę

8)   kieruje pracą rady pedagogicznej jako jej przewodniczący i przedstawia wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,

9)   zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym

10)   odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianów oraz egzaminów przeprowadzanych w szkole

11)  podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,

12)   podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami
na terenie szkoły.

13)  może z własnej inicjatywy lub na wniosek rady rodziców, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego, za zgodą odpowiednio rady rodziców i rady pedagogicznej oraz przypadku, gdy z inicjatywą wystąpił dyrektor szkoły lub wniosku złożonego przez inny podmiot niż samorząd uczniowski – także po uzyskaniu opinii samorządu uczniowskiego, wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju,

14)  wniosek, o którym mowa w pkt.10, rozpatruje w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące

15)  wzór jednolitego stroju, o którym mowa w pkt.13, ustala w uzgodnieniu z radą rodziców
i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego,

16)  w uzgodnieniu z radą rodziców i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej może określić sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju,

 1. Dyrektor decyduje w sprawach:

1)   zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

2)   przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

3)   występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli,

4)   gospodarowania funduszem świadczeń socjalnych,

5)   ustalania, w porozumieniu ze związkami zawodowymi działającymi w szkole, regulaminu pracy oraz regulaminu premiowania pracowników nie będących nauczycielami,

6)   przyjęcia dziecka do szkoły, jeżeli: było objęte wychowaniem przedszkolnym rok przed rozpoczęciem edukacji szkolnej. Jeżeli dziecko nie było objęte wychowaniem przedszkolnym ( w przedszkolu, w oddziale przedszkolnym) w szkole podstawowej
lub w innej formie wychowania przedszkolnego) warunkiem przyjęcia do pierwszej klasy jest pozytywna opinia o możliwości   rozpoczęcia przez dziecko spełniania obowiązku szkolnego, wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną,

7)   realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku przygotowania przedszkolnego poza szkołą w uzasadnionych przypadkach na wniosek rodziców,

8)   dopuszczenia programu nauczania do użytku i włączeniu go do szkolnego zestawu programów, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,

 1. Dyrektor dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły.
 2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli
  i pracowników niebędących nauczycielami.
 3. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców, samorządem uczniowskim i związkami zawodowymi.
 4. Dyrektor przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę uchwałę rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji, w terminie do dnia 31marca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane jej rozpoczęcie.

§ 7

 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
 4. Rada pedagogiczna ustala regulamin swej działalności, a jej posiedzenia
  są protokołowane.
 5. Uchwały rady pedagogicznej zapadają większością głosów, w obecności, co najmniej połowy jej członków.
 6. Rada pedagogiczna przeprowadza tajne głosowanie w przypadku rozpatrywania spraw personalnych.
 7. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych
  na posiedzeniach, które mogłyby naruszyć dobro osobiste uczniów i ich rodziców, bądź nauczycieli lub innych pracowników szkoły.
 8. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
 9. Rada pedagogiczna może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.
 10. Rada pedagogiczna wyłania jednego przedstawiciela do komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły.
 11. Rada pedagogiczna rozpatruje skierowane do niej wnioski rady rodziców.
 12. Rada pedagogiczna deleguje przedstawiciela do udziału w pracach zespołu rozpatrującego odwołanie od oceny nauczyciela.
 13. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1)   zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu ich przez radę rodziców
oraz samorząd uczniowski,

2)   zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3)   zwolnienie uczniów ze zdiagnozowanymi niepełnosprawnościami sprzężonymi
z drugiego obowiązkowego języka

4)   ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

5)   przyjmowanie szkolnego zestawu programów i podręczników w drodze uchwały,

6)   podejmowanie uchwał dotyczących zmian w statucie.

7)   podejmowanie uchwał w sprawie innowacji w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców.

 1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)   organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych,

2)   projekt planu finansowego szkoły,

3)   wniosek dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4)   projekt dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

5)   program z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku w szkole,

6)   przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły

7)   decyzję dyrektora o powierzeniu lub odwołaniu ze stanowiska wicedyrektora

§ 8

 1. Rada rodziców reprezentująca ogół rodziców uczniów uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły, działając w oparciu o zapisy ustawy o systemie oświaty, przepisy wykonawcze i regulamin rady rodziców.
 2. Rada rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole.
 3. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych
  w tajnych wyborach na zebraniu rodziców uczniów danego oddziału.
 4. Decyzje rady rodziców są jawne, z wyjątkiem niektórych spraw personalnych uznanych
  za poufne.
 5. Rada rodziców opracowuje regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny
  z postanowieniami niniejszego statutu.
 6. Do kompetencji rady rodziców należy:

1)   uczestniczenie w rozwiązywaniu problemów szkoły,

2)   uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego
i programu profilaktyki szkoły,

3)   opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i podręczników,

4)   opiniowanie wprowadzania do szkolnego planu nauczania dodatkowych zajęć edukacyjnych,

5)   opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

6)   gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł
i wydatkowanie ich zgodnie

§ 9

 1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Uczniowie wybierają zarząd samorządu uczniowskiego w głosowaniu równym, tajnym
  i powszechnym.
 3. Zasady wybierania i działania zarządu samorządu uczniowskiego określa regulamin samorządu uczniowskiego.
 4. Regulamin samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 5. Zarząd samorządu może przedstawiać dyrektorowi oraz radzie pedagogicznej wnioski
  i opinie związane z realizacją praw uczniów.
 6. Samorząd uczniowski ma prawo do:

1)   zapoznania się z programem nauczania, jego treściami i celami oraz stawianymi wymaganiami,

2)   organizacji życia szkolnego umożliwiającej zachowanie właściwej proporcji między wysiłkiem a możliwościami rozwoju i zaspokojenia własnych zainteresowań,

3)   organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie
z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

4)   prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu

 1. Samorząd uczniowski może gromadzić własne fundusze pochodzące z akcji takich jak: zbiórka makulatury i prac wykonanych przez uczniów. Wydatkowanie tych środków określone winno być w regulaminie działalności samorządu.

Rozdział 5

Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów
między nimi

§ 10

 1. Organy szkoły zobowiązane są do współpracy, do dbania o dobry klimat szkoły, współdziałania na zasadach partnerstwa i uczestniczenia w tworzeniu właściwych warunków rozwoju uczniów.
 2. Spory między organami szkoły rozstrzygane są w drodze negocjacji pomiędzy dyrektorem, trzyosobowym zespołem wybranym przez radę rodziców spośród jej członków, trzyosobowym zespołem wybranym przez radę pedagogiczną spośród jej członków
  i trzyosobowym zespołem wybranym przez samorząd uczniowski spośród jego członków.
 3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor, w uzgodnieniu z radą rodziców  i radą pedagogiczną może wykluczyć przedstawicieli samorządu uczniowskiego z udziału
  w negocjacjach.
 4. Wnioski i opinie rady rodziców i samorządu uczniowskiego przedstawione w formie pisemnej radzie pedagogicznej lub dyrektorowi szkoły są rozpatrywane  na najbliższych posiedzeniach zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach
  w terminie siedmiu dni od ich przedłożenia.
 5. Szkoła zapewnia każdemu z organów możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych w ustawie o systemie oświaty, statucie szkoły oraz w regulaminach własnych.
 6. Szkoła zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami.

Rozdział 6

Organizacja pracy szkoły

§ 11

 1. Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły lub jego aneksy – opracowane przez dyrektora na podstawie ramowego planu nauczania oraz planu finansowego szkoły do 30 kwietnia każdego roku.
 2. Arkusz organizacji pracy szkoły zatwierdzany jest przez organ prowadzący szkołę zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły,
  w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.
 4. Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć dydaktycznych oraz wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora,
  z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy na postawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego.
 5. Szkoła uwzględniając możliwości finansowe i lokalowe placówki umożliwia dzieciom klas pracowników I -III przechowywanie części wyposażenia ucznia (pomocy dydaktycznych)
 6. Szkoła prowadzi działalność gospodarczą poprzez wynajem mieszkania, sal i sprzętu.

§ 12

 1. Jednostkami organizacyjnymi szkoły są oddziały złożone z uczniów.
 2. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
 3. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności jeden nauczyciel prowadzi oddział – klasę przez cały tok nauczania pierwszego etapu kształcenia, a następnie
  w klasach IV – VI kolejny wychowawca.
 4. W przypadku nieobecności wychowawcy danej klasy zastępuje go drugi wychowawca.
 5. Do zadań wychowawcy należy:

1)   dbałość o właściwe wychowanie uczniów,

2)   przekazanie im norm i zasad obowiązujących w szkole,

3)   wspieranie ich w wypełnianiu obowiązków,

4)   podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,

5)   otoczenie indywidualną opieką każdego wychowanka,

6)   planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia zespołowego, integrującego zespół uczniowski,

7)   ustalanie treści i form zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;

8)   współdziałanie z nauczycielami uczącymi w jego klasie, polegające na uzgadnianiu
z nimi i koordynowaniu ich działań wychowawczych wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jaki z różnymi trudnościami w nauce),

9)   utrzymywanie kontaktu z rodzicami uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych, okazywanie rodzicom pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci;

10)  współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, a także zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów,

11)  wnioskowanie w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich wychowanków,

 1. Wychowawca wypełnia swoje zadania przez:

1)   inspirowanie uczniów do dyskusji, uczenie sztuki prowadzenia dialogów, rzeczowej argumentacji, kształcenie postaw tolerancyjnych,

2)   organizowanie aktywnego wypoczynku – wycieczek turystycznych i edukacyjnych, zielonych i zimowych szkół,

3)   przygotowanie do życia w społeczeństwie,

4)   zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia,

5)   uczenie demokracji,

6)   rozwijanie więzi z „małą ojczyzną”,

7)   zapoznanie się z odpowiedzialnością cywilną i karną,

8)   propagowanie różnych form życia kulturalnego,

9)   popularyzowanie działań proekologicznych,

10)   udzielanie pomocy przy wyborze dalszego kierunku kształcenia,

11)   kontrolę uczęszczania na zajęcia i systematyczności zdobywania wiedzy przez uczniów,

12)   prowadzenie dokumentacji klasowej,

13)   organizowanie spotkań z rodzicami i udzielanie im wyczerpujących informacji na temat zachowania dziecka w szkole oraz jego postępów w nauce,

14)   indywidualne kontakty z rodzicami.

§ 13

1.     Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone
w systemie klasowo – lekcyjnym oraz w pierwszym etapie kształcenia w formie zajęć zintegrowanych.

 1. Godzina lekcyjna oraz inna jednostka zajęć pozalekcyjnych trwa 45 minut.
 2. Lekcje wychowania fizycznego w wymiarze dwóch godzin mogą być prowadzone
  z uwzględnieniem zainteresowań uczniów, możliwości kadrowych i finansowych placówki,
  a także infrastruktury sportowej w szkole oraz jej sąsiedztwie.
 3. W zajęciach wychowanie do życia w rodzinie odbywających się w grupach koedukacyjnych obowiązkowo uczestniczą uczniowie klas V i VI z wyjątkiem tych, których rodzice lub prawni opiekunowie zgłoszą pisemny wniosek do dyrektora szkoły o zwolnienie dzieci z zajęć.

 

§ 14

 1. Oddział należy dzielić na grupy w nauczaniu języków obcych, informatyki oraz
  na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia przez uczniów ćwiczeń praktycznych.
 2. W oddziałach liczących powyżej 24 uczniów podział na grupy jest obowiązkowy
  na zajęciach z języka obcego i informatyki.
 3. Podział na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 2 w oddziałach liczących mniej niż 24 uczniów może być dokonywany za zgodą organu prowadzącego szkołę.

§ 15

 1. Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami uczniów
  i ich rodziców oraz z możliwościami finansowymi szkoły.
 2. Udział w tych zajęciach jest bezpłatny.
 3. Liczbę uczestników kół zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły ustala się w porozumieniu z organem prowadzącym.

§ 16

 1. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły organizuje w porozumieniu z organem prowadzącym
  i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej nauczanie indywidualne dla ucznia
  z orzeczeniem kwalifikacyjnym wydanym przez poradnię specjalistyczną oraz Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

§ 17

 1. Szkoła prowadzi rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów
  do publicznych szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.
 2. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci:

1)   kończące 7 lat w danym roku kalendarzowym i wobec których nie odroczono obowiązku szkolnego na podstawie właściwych przepisów,

2)   kończące 6 lat w latach 2012 – 2013 na wniosek rodziców, od 1 września 2014 obowiązkowo wszystkie sześciolatki

 1. Do szkoły przyjmuje się:

1)   z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, zgodnie z adresem zamieszkania

2)   obwód szkoły obejmuje ulice: Tysiąclecia od nr 15, Kasprzaka od nr 18 do 64, Kosmonautów nr 1,3,5,7, Podlesie, Bratków, Jaskrów, Storczyków, Kaczeńców, Szarotki, Młodych, Budowlanych.

3)   na prośbę rodziców lub prawnych opiekunów dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły,
o ile dziecku zostanie zapewnione bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły,
a w odpowiedniej klasie są wolne miejsca

 1. W stosunku do ucznia przechodzącego na prośbę rodziców z innej szkoły stosuje
  się odpowiednie przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół oraz przechodzenia
  z jednych typów szkół do innych.

§ 18

 1. Na terenie szkoły obowiązuje uczniów noszenie codziennego ubioru w stonowanym kolorze(białym, szarym, niebieskim, granatowym, czarnym, brązowym), bez wulgarnych napisów. Niedopuszczalne jest noszenie przez uczniów strojów określających
  ich przynależność do subkultur młodzieżowych.
 2. W dniach uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy.
 3. Stonowany ubiór szkolny nie obowiązuje na wycieczkach turystyczno – krajoznawczych, rekreacyjnych, popołudniowych zabawach szkolnych, na spotkaniach okolicznościowych
  i integracyjnych popołudniowych, w Dzień Dziecka, Pierwszy Dzień Wiosny.
 4. Uczeń zobowiązany jest do dbania o swój schludny wygląd i noszenie odpowiedniego oraz adekwatnego do sytuacji szkolnej stroju.

§ 19

 1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie)
  na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
 2. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, powinno ściśle określać sposób wynagradzania nauczycieli prowadzących praktyki pedagogiczne.

§ 20

 1. W szkole działa świetlica zapewniająca uczniom opiekę poza godzinami lekcyjnymi określonymi tygodniowym planem nauczania.
 2. Świetlica funkcjonuje w godzinach 6:30–16:30.
 3. Pobyt ucznia w świetlicy jest bezpłatny.
 4. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie
  nie powinna przekraczać 25.
 5. Szczegółowy zakres działania świetlicy określa regulamin świetlicy.
 6. Nauczyciel – wychowawca świetlicy prowadzi dokumentację dotyczącą jego pracy
  i grupy. Dokumentacja obejmuje:

1)   listy zapisanych uczniów do świetlicy szkolnej,

2)   dziennik zajęć,

3)   ramowy plan wychowawczy zgodny z planem wychowawczym placówki,

4)   inne dokumenty

 1. Wychowawca świetlicy odpowiada za bezpieczeństwo uczniów przebywających
  na zajęciach świetlicowych

§ 21

 1. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów szkoła prowadzi stołówkę.
 2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
 3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 4. Zasady działania stołówki szkolnej zawarte są w regulaminie stołówki szkolnej.

§ 22

 1. Biblioteka szkolna jest szkolnym centrum informacji służącym realizacji potrzeb
  i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy wśród rodziców oraz upowszechnianiu wiedzy o regionie.
 2. Biblioteka funkcjonuje w dniach zajęć dydaktycznych, od pierwszego do ostatniego dnia nauki w danym roku szkolnym.
 3. Do zadań nauczyciela – bibliotekarza należy w szczególności:

1)   udostępnianie książek i innych źródeł informacji,

2)   tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji
z różnych źródeł,

3)   wdrażanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji poprzez przeprowadzanie lekcji z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego,

4)   rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie
i pogłębianie u uczniów nawyku czytania poprzez indywidualne rozmowy, udzielanie porad, informacji bibliotecznych, doradztwo w sprawach czytelnictwa – doboru lektury, organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,

5)   pomaganie uczniom w samokształceniu poprzez ukierunkowanie samodzielnej pracy
w czytelni oraz pomoc w doborze literatury popularnonaukowej,

6)   współpraca z nauczycielami, udzielanie im pomocy w doskonaleniu zawodowym
a także dokształcaniu się, udostępnianie pozycji z zakresu oświaty i wychowania, dydaktyki oraz metodyki danego przedmiotu,

 1. Cele i formy pracy biblioteki zawarte są w szczegółowym rocznym planie pracy biblioteki szkolnej przygotowanym przez nauczycieli – bibliotekarzy.
 2. Biblioteka udostępnia swe zbiory na zasadach określonych regulaminem biblioteki.

§ 23

 1. Dla realizacji celów statutowych szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:

1)   sal dydaktycznych

2)   pracowni komputerowej oraz sali audiowizualnej

3)   świetlicy

4)   biblioteki,

5)   jadalni,

6)   sekretariatu,

7)   gabinetu pedagoga i pielęgniarki szkolnej,

8)   dużej i małej sali gimnastycznej, kompleksu boisk szkolnych oraz sali zabaw.

 1. Kompleks boisk szkolnych jest udostępniony dla dzieci i młodzieży również w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych, w tym w czasie wakacji od 1000 – 2100. Godziny korzystania określa regulamin kompleksu boisk.

§ 24

 1. Stanowisko wicedyrektora tworzone jest przy liczbie, co najmniej 12 oddziałów w szkole.
 2. Powierzenia obowiązków wicedyrektora jednemu nauczycielowi dokonuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego szkołę.
 3. Zadania, kompetencje oraz odpowiedzialność wicedyrektora wynikają z zakresu obowiązków, których powierzenia dokonuje dyrektor szkoły.
 4. Za zgodą organu prowadzącego dyrektor szkoły może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

Rozdział 7

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§ 25

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, a w miarę potrzeb i posiadanych środków pracowników ekonomicznych, administracyjnych, technicznych i obsługi oraz instruktorów sportu.
 2. Liczbę nauczycieli i przydział ich czynności określa arkusz organizacji na dany rok szkolny.
 3. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników oraz zakres ich obowiązków określają odrębne przepisy.
 4. Nauczyciel przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego.

§ 26

 1. Nauczyciele są funkcjonariuszami publicznymi, co oznacza, że podlegają szczególnej ochronie prawnej.
 2. Podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela oraz rażące zaniedbanie.
 3. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 4. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli:

1)   odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w trakcie zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę,

2)   kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów, otwartych, krytycznych wobec świata i samego siebie,

3)   kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka

4)   tworzenie przyjaznej, serdecznej atmosfery w szkole, przeciwstawianie się wychowaniu
w atmosferze zastraszania,

5)   podanie sposobu uzupełnienia zauważonych braków,

6)   właściwą organizację procesu dydaktycznego, stosowanie różnorodnych, efektywnych metod nauczania, systematyczne realizowanie programu nauczania,

7)   wykorzystywanie dostępnych środków dydaktycznych,

8)   dbałość o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny, dążenie
do wzbogacenia bazy szkolnej i swego warsztatu pracy,

9)   doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, między innymi poprzez korzystanie z różnorodnych ofert placówek doskonalenia nauczycieli i współpracę z nauczycielami – doradcami metodycznymi,

10)  wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań naukowych, społeczno-politycznych i kulturalnych,

11)   udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, różnicowanie wymagań dydaktycznych i wychowawczych w zależności od cech psychicznych oraz możliwości ucznia,

12)  eliminowanie z procesu dydaktycznego nadmiernych sytuacji stresowych;

13)  wywiązywanie się z przydzielonych dodatkowych czynności oraz dyżurów na przerwach,

14)   rzetelne przygotowywanie się do prowadzenia przydzielonych zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych oraz realizowanie ich zgodnie z tygodniowym rozkładem.

 1. Nauczyciele mają prawo do:

1)   szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i uczniów,

2)   wolności głoszenia własnych poglądów, nie naruszających godności innych ludzi,

3)   wyboru programów nauczania zgodnych z celami kształcenia i zadaniami edukacyjnymi ustalonymi w obowiązującej podstawie programowej

4)   decydowania w sprawach doboru metod, form organizacyjnych, podręczników oraz środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu w uzgodnieniu z zespołem przedmiotowym,

5)   decydowania o treści programu – jeżeli prowadzą koło zainteresowań lub zespół dydaktyczno-wyrównawczy,.

6)   decydowania o bieżącej, okresowej i rocznej ocenie postępów swoich uczniów,

7)   jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy,

8)   wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego,

9)   współdecydowania

 1. Nauczyciele mają obowiązek:

1)   dbania o bezpieczeństwo dzieci na zajęciach i w czasie wycieczek zgodnie
z przepisami bhp i przydziałem obowiązków,

2)   pełnienia dyżurów w czasie przerw zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez dyrektora szkoły,

3)   jasnego sformułowania wymagań wobec uczniów, udzielania uczniom i ich rodzicom informacji o postępach oraz uzyskanych ocenach i zachowaniu,

4)   udziału w konferencjach i szkoleniach rady pedagogicznej, zebraniach zespołów przedmiotowych i zadaniowych, współudziału w wyborach i działaniach organów szkoły.

5)   systematycznego oceniania wiedzy i umiejętności uczniów zgodnie z obowiązującym  regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów z zachowaniem  bezstronności i obiektywizmu w ocenie,

6)   stałego doskonalenia umiejętności dydaktycznych oraz podnoszenia poziomu swojej wiedzy,

7)   poinformowania uczniów na lekcji swojego przedmiotu o przewidywanych dla nich ocenach okresowych (rocznych) na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej,

8)   poinformowania rodziców uczniów o przewidywanych dla nich niedostatecznych ocenach okresowych (rocznych) na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej,

9)   realizacji i dokumentowania dodatkowej godziny zajęć w roku szkolnym 2009/2010 oraz zgodnie z rozporządzeniem ministerstwa dwóch godzin zajęć w kolejnych latach szkolnych, nieujętych w ramowym planie nauczania z uwzględnieniem potrzeb a także zainteresowań uczniów, w tym zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i opiekuńczych.

Rozdział 8

Uczniowie szkoły

§ 27

 1. Prawa ucznia są zgodne z Konwencją Praw Dziecka i wynikają z niej oraz z przepisów oświatowych i niniejszego statutu.
 2. Uczniowie szkoły mają prawo do:

1)   zapoznania się z programem nauczania, z jego treściami, celami i stawianymi wymaganiami,

2)   jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3)   redagowania i wydawania gazety szkolnej,

4)   właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny umysłowej,

5)   ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej,

6)   rozwijania swoich zainteresowań oraz zdolności w ramach istniejących kółek zainteresowań i organizacji młodzieżowych w szkole,

7)   szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i rówieśników,

8)   wolności głoszenia własnych poglądów, nie naruszających godności innych ludzi, sumienia oraz wyznania

9)   informacji o kryteriach oceniania zawartych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

10)   informacji o terminie i zakresie materiału podlegającego kontroli przynajmniej
z tygodniowym wyprzedzeniem – w ciągu tygodnia mogą odbyć się najwyżej
2 sprawdziany,

11)   zgłoszenia chęci poprawienia oceny dopuszczającej lub niedostatecznej
i uwzględnienia tej prośby przez nauczyciela w ustalonym przez niego terminie,

12)  korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,

 1. Uczniowie szkoły mają obowiązek:

1)  przestrzegania postanowień zawartych w statucie, w obowiązujących regulaminach
i innych dokumentach dotyczących życia szkoły,

2)  postępowania zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor i tradycję szkoły,

3)  właściwego zachowania wobec nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

4)  podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego,

5)  przestrzegania godzin przyjścia do szkoły i wyjścia z niej, zgodnie z planem zajęć,

6)  przybycia do sali, w której odbywają się zajęcia, nawet w przypadku spóźnienia,

7)  dbania o bezpieczeństwo oraz zdrowie własne i swoich kolegów.

8)  rozstrzygania sporów na zasadach negocjacji, porozumienia i wzajemnego poszanowania,

9)  dbania o schludny wygląd oraz noszenia stroju szkolnego w stonowanych barwach,

10)  regularnego uczestniczenia w zajęciach szkolnych,

11)  sumiennej pracy, koncentrowania uwagi na omawianych zagadnieniach,

12)  właściwego przygotowania się do zajęć,

13)  odrabiania systematycznie prac domowych, samodzielnego poszerzania wiadomości współtworzenia dobrej atmosfery w klasie i szkole;

14)  usprawiedliwiania nieobecności na piśmie w ciągu 7 dni w formie zaświadczeń podpisanych przez rodziców ucznia lub zwolnień lekarskich,

15)  nie używania na terenie szkoły urządzeń elektronicznych: kamera, aparat fotograficzny, dyktafon, odtwarzacz muzyki, telefon komórkowy,

16)  szanowania mienia szkoły

§ 28

 1. W szkole obowiązuje system wyróżnień, nagród i kar dla uczniów.
 2. Wobec uczniów wyróżniających się w nauce, zachowaniu i aktywności społecznej stosuje się następujące wyróżnienia i nagrody:

1)   ustna pochwała wychowawcy klasy,

2)   ustna pochwała udzielona przez dyrektora w gabinecie w obecności wychowawcy klasy, rodziców lub samorządu uczniowskiego,

3)   pochwała dyrektora udzielona na forum szkoły,

4)   list gratulacyjny wychowawcy do rodziców ucznia lub prawnych opiekunów,

5)   dyplom pochwalny dla ucznia,

6)   nagroda rzeczowa,

7)   odnotowanie osiągnięć ucznia na świadectwie szkolnym,

8)   wpis do kroniki szkolnej imienia i nazwiska wraz z charakterystyką osiągnięć oraz publikacja na stronie internetowej szkoły,

9)   wytypowanie ucznia do wyróżnienia stypendium Prezydenta Miasta

10)  świadectwa z wyróżnieniem po spełnieniu wymogów określonych w wewnątrzszkolnym systemie oceniania

 1. Dyrektor szkoły lub pozostałe organy szkoły mogą przewidzieć w ramach posiadanych środków inny sposób nagradzania szczególnie uzdolnionego lub aktywnego ucznia.
 2. Uczeń może otrzymać nagrodę za:

1)   wzorowe zachowanie,

2)   bardzo dobre wyniki w nauce,

3)   szczególne osiągnięcia w reprezentowaniu szkoły lub klasy,

4)   aktywną działalność w klasie, szkole lub poza szkołą,

 1. Spośród uczniów kończących naukę w klasie szóstej rada pedagogiczna w porozumieniu
  z dyrektorem szkoły typuje ucznia, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał najwyższa średnią ocen z przedmiotów objętych szkolnym planem nauczania. Uczeń ten otrzymuje tytuł Absolwenta Roku i nagrodę rzeczową. W przypadku równych średnich ocen u kilku uczniów bierze się pod uwagę dorobek ucznia w konkursach i średnie ocen
  z lat ubiegłych.
 2. Wobec uczniów niestosujących się do norm i zasad obowiązujących w szkole
  oraz uczniów łamiących zasady niniejszego statutu stosuje się następujący system kar:

1)   ustne upomnienie wychowawcy klasy udzielone w rozmowie indywidualnej,

2)   upomnienie wychowawcy klasy udzielone uczniowi na forum klasy,

3)   nagana wychowawcy udzielona uczniowi na forum klasy,

4)   upomnienie lub nagana dyrektora szkoły udzielona uczniowi w gabinecie dyrektora
w obecności wychowawcy klasy, rodziców lub przedstawicieli samorządu uczniowskiego,

5)   publiczna nagana lub upomnienie dyrektora szkoły udzielona uczniowi na forum szkoły,

6)   zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, do reprezentowania szkoły
na zewnątrz oraz pozbawienie ucznia innych nagród i wyróżnień,

7)   obniżenie oceny zachowania,

8)   dyscyplinarne przesunięcie ucznia do klasy równoległej

 1. Forma i okoliczności stosowania kar nie mogą w żadnym przypadku naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.

§ 29

 1. Uczniowi, jego rodzicom (prawnym opiekunom) oraz wychowawcy klasy lub samorządowi uczniowskiemu występującemu w imieniu ukaranego ucznia przysługuje prawo odwołania się od wymierzonej kary poprzez wystąpienie do dyrektora szkoły o ponowne ustalenie okoliczności, podstaw i formy wymierzonej kary, jeżeli uważają, że kara jest nieadekwatna do popełnionego przewinienia:

1)   odwołanie ma formę pisemnego wniosku, który musi zawierać wyczerpujące uzasadnienie, będące podstawą rozpoczęcia procedury odwoławczej,

2)   dyrektor szkoły decyduje o rozpoczęciu lub zaniechaniu procedury odwoławczej,

3)   dyrektor szkoły jest zobowiązany do powiadomienia wnioskodawcy o podjętej decyzji
w terminie nie przekraczającym 7 dni od daty złożenia wniosku,

4)   zakończeniu i wynikach wdrożonej procedury odwoławczej dyrektor szkoły powiadamia zainteresowanego (i wnioskodawcę, jeżeli nie jest nim zainteresowany) w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty powiadomienia wnioskodawcy o wdrożeniu procedury odwoławczej, o ile okoliczności dotyczące podstawy wymierzenia kary a ujawnione
w trakcie trwania procedury odwoławczej, nie wpłyną na wydłużenie tego terminu,

5)   w przypadku, gdy wyniki zakończonej procedury odwoławczej nie satysfakcjonują zainteresowanego lub wnioskodawcy, przysługuje mu prawo wniesienia skargi
do organu prowadzącego szkołę.

 1. Przeniesienie ucznia do innej szkoły podstawowej następuje na mocy decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty na wniosek dyrektora szkoły.
 2. Dyrektor szkoły występuje do Śląskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie, gdy uczeń z premedytacją łamie postanowienia aktów normatywnych regulujących funkcjonowanie szkoły:

1)   uchyla się od obowiązku szkolnego w sposób uniemożliwiający określenie jego faktycznych postępów w nauce,

2)   świadomie i złośliwie narusza postanowienia statutu szkoły i zarządzeń władz oświatowych,

3)   jest agresywny w stosunku do innych uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i osób trzecich, stwarzając w ten sposób atmosferę zagrożenia oraz strachu,

4)   popełnia czyny, które naruszają obowiązujący porządek prawny, także czyny noszące znamiona przestępstw,

5)   udokumentowane postępowanie oraz zachowanie ucznia w przeszłości i w okresie bezpośrednio poprzedzającym wniesienie do Śląskiego Kuratora Oświaty
o przeniesienie ucznia do innej szkoły, nie daje żadnych podstaw do mniemania, iż jego dalsze postępowanie nie będzie naruszało obowiązujących norm i zasad prawnych, etycznych, społecznych i obyczajowych,

6)   sytuacja rodzinna lub osobista, z punktu widzenia zachowania zasady nienaruszalności dóbr osobistych ucznia wymaga zmiany środowiska społecznego.

 1. Dyrektor szkoły sporządza pisemny wniosek do Śląskiego Kuratora Oświaty
  na podstawie uchwały rady pedagogicznej szkoły, podjętej na posiedzeniu zwyczajnym lub nadzwyczajnym. Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę po wnikliwej i dogłębnej analizie wszystkich danych i przesłanek stanowiących podstawę do jej podjęcia.
 2. Uczeń lub jego opiekun lub wychowawca mają prawo do złożenia skargi, jeżeli jego zdaniem zostały naruszone prawa ucznia.
 3. Procedura składania skargi o naruszenie praw ucznia:

1)   skarga musi mieć formę pisemną i zawierać konkretne wskazanie, które z praw ucznia zdaniem skarżącego zostało naruszone oraz krótki opis zaistniałej sytuacji,

2)   skarga jest wnoszona do dyrektora szkoły,

3)   dyrektor szkoły w celu rozpatrzenia skargi powołuje trzyosobowy zespół: nauczyciel wskazany przez radę pedagogiczną, uczeń wskazany przez samorząd uczniowski oraz przewodniczący rady rodziców lub inna osoba wskazana przez niego. Dyrektor szkoły może uczestniczyć w pracy zespołu rozpatrującego skargę.

4)   decyzja o wnioskach wypływających z rozpatrzenia skargi przez zespół jest przedstawiona dyrektorowi szkoły, który jest odpowiedzialny za jej publiczne przedstawienie: radzie pedagogicznej, radzie rodziców i samorządowi uczniowskiemu.

5)   w przypadku stwierdzenia przez zespół rozpatrujący skargę naruszenie praw ucznia, dyrektor szkoły zobowiązany jest do wyciągnięcia konsekwencji wobec osoby (osób), która się tego dopuściła

a)   w stosunku do pracownika szkoły: upomnienie lub nagana w formie ustnej lub pisemnej  (decyduje dyrektor na podstawie odpowiednich regulaminów),

b)   w stosunku do innego ucznia: upomnienie lub nagana lub obniżenie oceny zachowania
o jeden stopień (decyduje rada pedagogiczna)

6)   termin przewidziany do rozpatrzenia skargi o naruszenie praw ucznia wynosi 14 dni
od daty wpłynięcia wniosku do dyrektora szkoły,

7)   skargi o naruszenie praw ucznia mogą dotyczyć sytuacji zaistniałych na terenie szkoły,
w czasie zajęć lekcyjnych, przerw, zajęć poza terenem budynku szkoły, które to zajęcia odbywały się pod opieką nauczyciela.

Rozdział 9

Rodzice

§ 30

1.     Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

2.     Rodzice mający problemy wychowawcze mogą korzystać z porad pedagoga szkolnego
w godzinach jego pracy i w dniach wyznaczonych konsultacji.

 1. Rodzice mają prawo do:

1)   uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci,

2)   dostępu do wszelkich informacji dotyczących kształcenia i wychowywania ich dzieci,

3)   rzetelnej informacji o postępach i ocenach nauki oraz zachowania dziecka,

4)   wsparcia ze strony szkoły w razie problemów wychowawczych,

5)   partnerskiego współdziałania i aktywnego wpływania, poprzez swoich przedstawicieli
na sprawy szkoły,

6)   uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,

7)   wyrażania i przekazywania – poprzez swoich przedstawicieli – organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi prowadzącemu opinii na temat pracy w szkole.

 1. Rodzice mają obowiązek:

1)   dopełnić czynności związane ze zgłoszeniem dziecka do szkoły.

2)   poinformować, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły
w obwodzie której dziecko mieszka o realizacji obowiązku szkolnego,

3)   wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem godności dziecka i nie zaniedbywać ich,

4)   poświęcać swój czas i uwagę nauce dzieci tak, aby wzmacniać wysiłki szkoły skierowane na osiągnięcie celów nauczania i wychowania,

5)   dbać o regularne uczęszczanie dziecka do szkoły, informowania wychowawcy
o przyczynach nieobecności ucznia na zajęciach oraz usprawiedliwiania nieobecności dziecka,

6)   zapewnić dziecku warunki umożliwiające przygotowanie się do zajęć,

7)   angażowania się jako partnerzy w działania szkoły, aktywnego udziału w wyborach
i współdziałaniu w organach szkoły,

8)   informowania wychowawcy o sprawach mogących mieć wpływ na naukę i zachowanie dziecka,

9)   do udziału w zebraniach i konsultacjach.

 1. Niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 2. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca, na co najmniej 50 %.
 3. Formy współdziałania rodziców ze szkołą:

1)   pomoc w wypracowywaniu jak najlepszej organizacji nauczania,

2)   współdziałanie w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania
i uzdolnienia uczniów,

3)   współorganizowanie działalności kulturalnej, turystycznej i sportowej,

4)   otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych (nagradzanie) oraz uczniów mających kłopoty materialne i zdrowotne (zapomogi),

5)   wzbogacanie wyposażenia szkoły służącego realizacji zadań statutowych,

6)   gromadzenie środków finansowych oraz podejmowanie prac służących zwiększaniu funduszy szkolnych

 1. W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy dydaktyczno-wychowawcze szkoła organizuje comiesięczne konsultacje i spotkania z rodzicami, na których omawiane
  są aktualne problemy pedagogiczne.

Rozdział 10

Wewnątrzszkolny System Oceniania

§ 31

Zasady oceniania i klasyfikowania uczniów zapisane są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania uczniów, który stanowi integralną część statutu.

Przepisy ogólne

§ 32

 1. Niniejszy dokument określa szczegółowe warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianu w Szkole Podstawowej nr 12 w Dąbrowie Górniczej z uwzględnieniem przepisów zawartych w Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU. z 2004r. Nr 199, poz. 2046  ).
 2. Ilekroć w niniejszym dokumencie będzie mowa o rozporządzeniu, dotyczy
  to Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz.U. z 2004r. Nr 199, poz. 2046 z późn. zm.  z 8 listopada 2006r. i  z 13 lipca 2007r.).
 3. Ilekroć w niniejszym dokumencie będzie mowa o Ustawie, dotyczy to Ustawy z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm).
 4. Sprawy oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, które nie zostały omówione
  w niniejszym dokumencie, regulowane są Rozporządzeniem.

§ 33

 1. Ocenianiu podlegają:

2)   osiągnięcia edukacyjne ucznia,

3)   zachowanie ucznia.

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających
  tę podstawę.
 2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

§ 34

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1)   informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,

2)   udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

3)   motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

4)   dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

5)   umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)   formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z  obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

2)   ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

3)   ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole,

4)   przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

5)   ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 12 ust. 2 i § 13 ust. 3;

6)   ustalanie warunków i  trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

7)   ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

§ 35

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1)    wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z  realizowanego przez siebie programu nauczania; sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

2)    warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
 4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana na terenie szkoły do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
 5. W celu rzetelnego informowania rodziców ( prawnych opiekunów) ucznia dyrektor szkoły ustala comiesięczne konsultacje dla rodziców:

1)   w konsultacjach uczestniczą wszyscy nauczyciele szkoły,

2)   w ramach konsultacji nauczyciele udzielają bieżącej informacji o postępach edukacyjnych, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

3)   terminy konsultacji, na cały rok szkolny, ustala dyrektor i podaje je do wiadomości
we wrześniu.

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia, mając na uwadze dobro dziecka, powinni uczestniczyć w zebraniach informacyjnych tzw. Wywiadówkach, organizowanych przez wychowawcę klasy.

1)   Wychowawcy klas organizują zebrania informacyjne we wrześniu, po posiedzeniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej oraz w zależności od potrzeb wychowawczych.

 1. Wychowawcy klas organizują zebrania informacyjne we wrześniu, po posiedzeniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej oraz w zależności od potrzeb wychowawczych.

1)   Wpisów do dzienniczka ucznia może dokonywać wychowawca i każdy nauczyciel pracujący w szkole.

§ 36

 1. Zgodnie z § 6 rozporządzenia nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
 2. Uczniowie z zaburzeniami w zakresie dysgrafii, dysleksji i dysortografii powinni uczestniczyć w zajęciach rewalidacyjnych prowadzonych przez wyspecjalizowane poradnie.
 3. Stwierdzone deficyty nie zwalniają ucznia z konieczności aktywnego uczestniczenia
  w zajęciach edukacyjnych, prowadzenia zeszytów przedmiotowych i pisania kartkówek lub klasówek.
 4. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia następuje na podstawie tego orzeczenia.
 5. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów dokonują zapisów w swoich przedmiotowych systemach oceniania, określając wymagania wobec uczniów ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi.
 6. W szkolnym systemie oceniania zachowania zamieszcza się zapisy o szczególnym traktowaniu uczniów z orzeczonymi przez poradnię wychowawczo – zawodową: nadpobudliwością, ADHD lub innymi zaburzeniami rozwojowymi.

§ 37

 1. Dyrektor szkoły, zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.
 2. W przypadku, gdy okres zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony albo zwolniona”
 3. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej zwalnia
  do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem w tym zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego.

1)   W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony albo zwolniona”.

§ 38

 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.

1)   roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu
na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

Ocenianie bieżące

§ 39

 1. Oceny bieżące, a także począwszy od klasy IV śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala
  się w stopniach według następującej skali:

1)   stopień celujący: 6;

2)   stopień bardzo dobry: 5;

3)   stopień dobry: 4;

4)   stopień dostateczny: 3;

5)   stopień dopuszczający: 2;

6)   stopień niedostateczny: 1,

 1. Otrzymana przez ucznia ocena musi być na bieżąco wpisana do dziennika lekcyjnego. Nauczyciele każdego przedmiotu są zobowiązani do rytmicznego oceniania, stawiając każdemu uczestniczącemu w zajęciach uczniowi co najmniej jedną ocenę miesięcznie.
 2. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych
  są ocenami opisowymi.
 3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

§ 40

W celu ujednolicenia Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, zmniejszenia stresu uczniów rozpoczynających drugi etap edukacyjny oraz bardziej czytelnego sposobu informowania uczniów i rodziców o postępach dzieci w nauce, zespół nauczycieli kształcenia zintegrowanego przyjął graficzne odzwierciedlenie ocen opisowych.

 1. Oceniając ucznia klas I – III nauczyciel rejestruje wyniki osiągnięć ucznia w dzienniku lekcyjnym wg następujących kryteriów:

1)   celujący: poziom bardzo wysoki: uczeń posiada wiadomości wykraczające poza wymagania programowe przewidziane na I etap edukacyjny, wykorzystuje je biegle
w różnych sytuacjach, twórczo rozwiązuje problemy, proponuje śmiałe, odważne rozwiązania problemów i zadań;

2)   bardzo dobry: poziom wysoki: uczeń posiada bogate wiadomości, wykorzystuje
je sprawnie w różnych sytuacjach, twórczo rozwiązuje problemy, bardzo dobrze radzi sobie w nowych sytuacjach;

3)   dobry: poziom średni: uczeń pracuje samodzielnie, sprawnie korzysta ze zdobytych wiadomości w typowych sytuacjach, rozwiązuje w praktyce typowe zadania i problemy, potrafi poprawić wskazane błędy;

4)   dostateczny: poziom zadowalający: uczeń stosując zdobyte wiadomości rozwiązuje łatwe zadania, w sytuacjach problemowych wymaga pomocy nauczyciela;

5)   dopuszczający: poziom niski: uczeń wymaga wsparcia i pomocy ze strony nauczyciela, samodzielnie wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności;

6)   niedostateczny: poziom niezadowalający: uczeń odmawia wykonania zadania,
nie potrafi uzasadnić odmowy.

 1. Oceniając ucznia nauczyciel podaje nazwę oceny (celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający, niedostateczny) i uzasadnia ją.

§ 41

 1. W klasach IV – VI ocenianie bieżące (oceny cząstkowe) jest przeprowadzane w wielu różnorodnych formach. W ocenianiu bieżącym stosuje się skalę ocen zgodnie
  z rozporządzeniem z możliwością dopisywania plusów, minusów.
 2. Nauczyciel (nauczyciele) poszczególnych przedmiotów określają pełen zakres wymagań wobec ucznia w postaci przedmiotowych systemów oceniania.
 3. O zasadach takiego oceniania nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne powinien każdorazowo poinformować na początku roku szkolnego zespół klasowy, którego
  to ocenianie dotyczy.
 4. Przedmiotowe Systemy Oceniania są dostępne w bibliotece szkolnej, na internetowej stronie szkoły oraz w każdej klasopracowni.
 5. Ocena bieżąca jest zarówno oceną dydaktyczną jak i społecznie – wychowawczą
  i powinna dotyczyć różnorodnych form aktywności ucznia.
 6. Ocenianie bieżące powinno być prowadzone w sposób systematyczny, jawnie i czytelnie dla wszystkich zainteresowanych stron oraz zgodnie z wybranym dla danych zajęć edukacyjnych programem nauczania.
 7. Bieżącemu ocenianiu podlegają:

1)   w przedmiotach ogólnokształcących:

a)   odpowiedzi ustne,

b)   prace pisemne,

c)   prace domowe,

d)   aktywność na lekcji,

e)   zeszyty ucznia,

f)    dodatkowe prace wynikające z realizowanego tematu,

g)   umiejętności i kompetencje ujawnione w trakcie realizowania materiału;

2)   w przedmiotach: muzyka, plastyka, technika i wychowanie fizyczne oceniane są przede wszystkim działania praktyczne związane ze specyfiką przedmiotu, z uwzględnieniem włożonego wysiłku oraz zaangażowania ucznia w ich wykonanie.

 1. Ocenianie z religii (etyki) regulują odrębne przepisy. Nauczyciele tych przedmiotów
  są zobowiązani zapoznać uczniów z wymaganiami edukacyjnymi na poszczególne etapy nauczania oraz z kryteriami oceniania.
 2. Nauczyciel informuje ucznia o ilości sprawdzianów pisemnych w semestrze
  i przewidywanym terminie ich realizacji oraz o zakresie materiału, przykładowych zadaniach i poleceniach. Każda praca pisemna powinna być poprawiona przez nauczyciela w czasie nie dłuższym niż dwa tygodnie i omówiona na lekcji.
 3. Szczegółowe kryteria oceny powinny zostać opisane w PSO z poszczególnych przedmiotów, zgodnie z obowiązującą podstawą programową i standardami wymagań edukacyjnych.
 4. Sprawdziany, o których mowa w ust. 9 powinny być zapowiedziane uczniom, co najmniej tydzień wcześniej i wpisane ołówkiem do dziennika. Dopuszcza się dwa sprawdziany
  w ciągu jednego tygodnia nauki.
 5. W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie pisemnym nauczyciel podaje
  mu dodatkowy termin zaliczenia sprawdzianu. W szczególnych przypadkach losowych uczeń może mieć ustalony drugi termin pisania sprawdzianu.
 6. Nieusprawiedliwiona nieobecność na sprawdzianie pisemnym w I i II terminie
  nie uprawnia nauczyciela do wpisania oceny niedostatecznej.
 7. W momencie, kiedy uczeń uchyla się od obecności na sprawdzianie, pisze
  ten sprawdzian na pierwszej lekcji, na którą przyjdzie.
 8. Krótkie wypowiedzi pisemne uczniów (kartkówki) mogą być organizowane
  bez wcześniejszego informowania uczniów. Zakres takiej kartkówki może obejmować materiał z dwóch ostatnich lekcji, a czas jej trwania nie może przekroczyć 15 minut. Kartkówki powinny być sprawdzone i oddane uczniom w ciągu 2 tygodni.
 9. Uczeń ma prawo do poprawienia oceny w sposób i czasie określonym przez nauczyciela zgodnie z Przedmiotowym Systemem Oceniania.

Ocena klasyfikacyjna

§ 42

 1. W Szkole Podstawowej nr 12 w Dąbrowie Górniczej przeprowadza się klasyfikacje:

1)   śródroczną: w połowie roku szkolnego, nie później niż w ostatnim tygodniu nauki przed feriami zimowymi,

2)   końcoworoczną: co najmniej na jeden miesiąc przed zakończeniem nauki w danym roku szkolnym,

 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
 3. Klasyfikacja roczna w klasach I -III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 12 ust. 3 i § 13 ust. 4.
 4. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega
  na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 12 ust. 2 i § 13 ust. 3. Ponadto uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
 5. Na miesiąc przed planowanym posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy
  są zobowiązani poinformować w formie pisemnej o zagrożeniu oceną niedostateczną oraz nagannej ocenie z zachowania ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 6. Terminy klasyfikacji ustala corocznie dyrektor szkoły i ogłasza na posiedzeniu rady pedagogicznej.

§ 43

 1. W klasach I – III oceny śródroczne i roczna są opisowe. Pełnią funkcję informacyjną, korekcyjną i motywacyjną. Uwzględniają:

1)   postępy w edukacji,

2)   postępy w rozwoju emocjonalno – społecznym,

3)   osobiste osiągnięcia ucznia.

 1. Oceny śródroczna i roczna mogą się od siebie różnić. Ocena śródroczna jest podsumowaniem pracy ucznia w I półroczu i zawiera oprócz stwierdzeń o aktualnym stanie postępów, zalecenia dotyczące dalszej pracy w roku szkolnym. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności.
 2. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
 3. Rada pedagogiczna na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) może postanowić w wyjątkowych przypadkach o powtarzaniu klasy przez ucznia pierwszego etapu edukacji

§ 44

 1. W klasach IV – VI ustala się następujące ogólne kryteria klasyfikowania uczniów:

1)   stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

a)   posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie,

b)   samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

c)   biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy,

d)   osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych
i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim lub posiada inne porównywalne osiągnięcia;

2)   stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

a)   posiada pełen zasób wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania,

b)   nie tylko zna i rozumie program nauczania, ale potrafi analizować, interpretować
i syntetyzować podane zagadnienia,

c)   sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

d)   potrafi samodzielnie przygotować i wygłosić referat, opracowując materiał objęty programem nauczania, wykorzystując w tym celu różne źródła informacji;

3)   stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

a)   posiada wiadomości i umiejętności średnio trudne do opanowania,

b)   zna i rozumie materiał nauczania, a opanowane umiejętności stosuje w innych, typowych sytuacjach,

c)   samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,

d)   potrafi wykonać samodzielne notatki w różnej formie, przygotować krótki referat wymagający streszczenia podanego materiału,

e)   korzysta z podstawowych źródeł informacji (biblioteka, media);

4)   stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

a)   posiada taki zasób wiadomości i umiejętności, które są stosunkowo łatwe
do opanowania, są pewne naukowo, użyteczne w życiu codziennym i absolutnie konieczne do dalszej nauki,

b)   zna podstawową terminologię z danego przedmiotu nauczania, rozumie ją, nauczane treści tłumaczy „własnymi słowami”, streszcza drobne partie materiału lub przedstawia
je w postaci planu,

c)   rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,

d)   potrafi korzystać z biblioteki szkolnej i podstawowych słowników i leksykonów;

5)   stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

a)   posiada zasób najprostszych (elementarnych) wiadomości i umiejętności, które umożliwiają mu świadome korzystanie z lekcji oraz dają szansę na osiągnięcie wyższych wymagań w przyszłości,

b)   zna podstawową terminologię z danego przedmiotu nauczania,

c)   rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności;

6)   stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

a)   nie opanował minimalnych wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania, co uniemożliwia mu zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu w klasie programowo wyższej,

b)   nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o elementarnym stopniu trudności,

c)   nie prowadzi systematycznie zeszytu przedmiotowego, nie rozumie i nie potrafi korzystać z podręcznika.

Ocenianie bieżące i ocena klasyfikacyjna zachowania

§ 45

 1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy
  po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1)   wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2)   postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3)   dbałość o honor i tradycje szkoły,

4)   dbałość o piękno mowy ojczystej,

5)   dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6)   godne i kulturalne zachowanie się,

7)   okazywanie szacunku innym osobom.

 1. Roczną i śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV, ustala się według następującej skali:

1)   wzorowe;

2)   bardzo dobre;

3)   dobre;

4)   poprawne;

5)   nieodpowiednie;

6)   naganne.

 1. W klasach I -III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1)   oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2)   promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem ust.7
i 8.

 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 2. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończenia szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 3. Na ocenę z zachowania nie mają wpływu osobiste uzdolnienia i zainteresowania ucznia,
  o ile nie podejmuje on działalności dla dobra społeczności szkolnej oraz tym samym nie dba o honor i tradycje szkoły.
 4. Punktem wyjścia do ustalenia oceny z zachowania jest ocena dobra. Otrzymuje ją uczeń, który:

1)   systematycznie uczęszcza do szkoły (nieusprawiedliwiona nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50 %. jest traktowana jako nie spełnianie obowiązku szkolnego)

2)   nie spóźnia się;

3)   nosi obowiązkowy jednolity strój szkolny, a w dniach określonych w kalendarzu imprez szkolnych strój galowy;

4)   nosi obuwie zmienne;

5)   jest czysty i schludny;

6)   przestrzega ceremoniału szkolnego;

7)   bierze udział w życiu klasy i szkoły;

8)   nie używa wulgarnego słownictwa;

9)   nie jest agresywny w szkole i poza nią;

10)  dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

11)  zachowuje się kulturalnie;

12)  okazuje szacunek dorosłym w szkole i poza nią.

 1. Uczeń, któremu nie ustala się oceny z zachowania, np. realizujący obowiązek szkolny
  lub obowiązek nauki poza szkołą nie może otrzymać świadectwa z wyróżnieniem.

Egzamin klasyfikacyjny

§ 46

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w  szkolnym planie nauczania.
 2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z  obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”,”nieklasyfikowana”.
 3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 4. Na pisemny wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub jego rodziców (prawnych opiekunów), złożony do dyrektora szkoły, rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny;

1)   rada pedagogiczna podejmuje stosowną uchwałę, w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w oparciu o opinię wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, zespołu nauczycieli uczących danego ucznia,

2)   w przypadku równej ilości głosów decyzje podejmuje dyrektor szkoły.

 1. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
 2. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 6. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
 7. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)   imiona i nazwiska nauczycieli,

2)   termin egzaminu klasyfikacyjnego,

3)   zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,

4)   wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

Egzamin sprawdzający

§ 47

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić pisemne zastrzeżenia
  do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 1. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 2. Zestaw sprawdzający zatwierdza dyrektor szkoły. Dopuszczalna jest konsultacja
  z nauczycielem – doradcą.
 3. W skład komisji wchodzą:

1)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)   dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b)   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)   dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

2)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)   dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko

b)   kierownicze – jako przewodniczący komisji,

c)   wychowawca klasy,

d)   wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

e)   pedagog,

f)    psycholog,

g)   przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

h)   przedstawiciel rady rodziców.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.
 2. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 19 ust. 1.
 3. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)   skład komisji,

b)   termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,

c)   zadania (pytania) sprawdzające,

d)   wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)   skład komisji,

b)   termin posiedzenia komisji,

c)   wynik głosowania,

d)   ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 2. Przepisy ust. 1 – 9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

Egzamin poprawkowy.

§ 48

 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, na umotywowany pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, zgłoszony przed ostatecznym zatwierdzeniem wyników klasyfikacji, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć komputerowych, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

1)   zestaw pytań egzaminacyjnych zatwierdza dyrektor szkoły.

 1. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza
  się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Jednocześnie rodzice (prawni opiekunowie) ucznia, który przystępuje do egzaminu poprawkowego, otrzymują zestaw wymagań egzaminacyjnych, który potwierdzają podpisem.
 2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

a)   dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

b)   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;

c)   nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

a)   skład komisji;

b)   termin egzaminu poprawkowego;

c)   pytania egzaminacyjne;

d)   wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 2. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 9.
 3. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie
  ze szkolnym planem nauczania, realizowane w  klasie programowo wyższej.

1)   rada pedagogiczna podejmuje stosowną uchwałę, w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w oparciu o opinię zespołu nauczycieli uczących danego ucznia,

2)   w przypadku równej ilości głosów decyzje podejmuje dyrektor szkoły.

Promocja do klasy programowo wyższej

§ 49

 1. Uczeń klasy I -III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem ust. 8.
 2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców ( prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
 3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 13 ust, 7,8 i § 19 ust. 10 Rozporządzenia.
 4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
  lub religii albo etyki średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną(semestralną) ocenę klasyfikacyjną.

1)   Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim
i ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo po uzyskaniu rocznej (semestralnej) klasyfikacyjnej oceny z zajęć edukacyjnych otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

 1. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 2, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 19 ust. 10 Rozporządzenia.
 2. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy 1-3 szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz
  po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów)

Promocja ukończenia szkoły

§ 50

 1. Uczeń kończy szkołę:

1)   jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych lub religii albo etyki, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych) uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,

2)   jeżeli ponadto przystąpił do Sprawdzianu, o których mowa w § 30 Rozporządzenia.

 1. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią cen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki.

§ 51

 1. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany egzamin zewnętrzny, sprawdzający poziom opanowania umiejętności określonych standardami wymagań edukacyjnych, zwany dalej „Sprawdzianem”.
 2. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, (dodatkowy – w czerwcu) w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
 3. Procedury organizacji i przeprowadzania sprawdzianu oraz zakresy praw i obowiązków określa Rozporządzenie i inne akty prawne wydane na jego podstawie przez dyrektora Centralnej lub Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
 4. Dyrektor szkoły pełni funkcję przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego i jest zobowiązany do przeprowadzenia Sprawdzianu zgodnie z obowiązującymi procedurami.
 5. Celem przeprowadzenia Sprawdzianu przewodniczący powołuje odpowiednią liczbę zespołów nadzorujących przebieg Sprawdzianu.
 6. Sprawdzian jest egzaminem interdyscyplinarnym, za wyjątkiem języków obcych i religii.
 7. Nauczyciele pozostałych przedmiotów, a w szczególności wychowawcy klas, mają obowiązek zapoznać uczniów ze standardami wymagań, wyjaśnić różnice miedzy ocenianiem wewnątrzszkolnym a zewnętrznym oraz przygotować ich do pisania zarówno pod względem merytorycznym, jak proceduralnym.
 8. Na wniosek dyrektora szkoły lub nauczycieli przedmiotu, po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną, dyrektor szkoły może zarządzić przeprowadzenie dodatkowego, próbnego Sprawdzianu w ostatnim roku nauki.

§ 52

 1. Wewnątrzszkolny system oceniania jest monitorowany na bieżąco.

Rozdział 11

Postanowienia końcowe

§ 53

 1. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
 2. Na tablicy przed wejściem do szkoły znajduje się pełna nazwa szkoły wraz z godłem państwowym.
 3. Szkoła posiada logo, które może umieszczać na pismach i innych materiałach.
 4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
 6. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
 7. Statut powinien zostać zaopiniowany przez radę rodziców.
 8. Zmiany w Statucie Szkoły dokonuje się na mocy uchwały rady pedagogicznej,
  za wykonanie, której jest odpowiedzialny dyrektor szkoły.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *