Nauczanie Zintegrowane

 

Oczekiwane efekty pracy ucznia w pierwszym etapie kształcenia.
W oparcie o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 29, poz. 323 z póź. zm.) oraz Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 12 w Dąbrowie Górniczej, po analizie realizowanych programów nauczania określa się podstawowy zakres wiedzy i umiejętności, których opanowanie zapewnia pozytywne podsumowanie osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym.


Klasa I Klasa II Klasa III

EDUKACJA POLONISTYCZNA

 • Słucha poleceń, wypowiedzi nauczyciela.
 • Słucha oraz tekstu czytanego.
 • potrafi poprawnie,wypowiadać się na temat przeżyć i własnych doświadczeń, opowiada treść wysłuchanych i przeczytanych utworów
 • Czyta teksty poprawnie i wyraziście
 • Czyta z podziałem na role
 • Umie czytać cicho ze zrozumieniem
 • Czytelnie, estetycznie i bezbłędnie przepisuje wyrazy i zdania
 • Dba o poprawność ortograficzną
 • Potrafi adresować listy i karty pocztowe
 • Poprawnie stosuje wielką literę: na początku zdań, w pisowni imion i nazwisk, w pisowni poznanych nazw geograficznych
 • Umie napisać wyrazy z ó, rz, h
 • Pisze z pamięci i ze słuchu wyrazy i zdania.
 • Rozpoznaje czasowniki i rzeczowniki oraz rodzaje zdań.
 • Czyta płynnie ze zrozumieniem krótkie teksty.
 • Wypowiada się ustnie na określony temat.
 • Poprawnie i samodzielnie układa i zapisuje kilka prostych zdań.
 • Rozpoznaje rodzaje zdań.
 • Zna części mowy: rzeczownik, czasownik, przymiotnik.
 • Pisze z pamięci i ze słuchu zdania zgodnie z poznanymi zasadami ortograficznymi.
 • Indywidualnie składa sprawozdania z wykonanej pracy.
 • Układa i pisze opowiadania na podstawie wydarzeń z życia, historyjek obrazkowych, itp.
 • Bierze udział w dyskusji, argumentuje własne zdanie.
 • Ustala kolejność zdarzeń w utworze.
 • Rozpoznaje opowiadanie, opis, dialog.
 • Opisuje przedmioty.
 • Pisze wyrazy zgodnie z zasadami ortografii.
 • Stopniuje przymiotniki, określa czas, liczbę i rodzaj czasownika.
 • Rozpoznaje przysłówki i liczebniki.
 • Przekształca zdania na równoważniki zdań.

EDUKACJA ŚRODOWISKOWA

 • Zna i posługuje się terminami: klasa, przybory szkolne, dyrektor, sekretarka, pracownicy szkoły itd.
 • Wie, jak zachowywać się w szkole i jakie są obowiązki ucznia
 • Rozumie pojęcia: rodzina, rodzice, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki.
 • Zna typowe zawody ludności w miejscu zamieszkania
 • Zna numer telefonu do straży pożarnej
 • Zna nazwy urządzeń technicznych używanych w gospodarstwie domowym
 • Umie pielęgnować rośliny ozdobne
 • Potrafi wymienić części ciała psa i kota.
 • Rozpoznaje drzewa i krzewy, rośliny zielone rosnące w parku, wokół szkoły
 • Potrafi wymienić nazwy niektórych zwierząt żyjących w ogrodzie i w parku.
 • Rozumie konieczność ochrony przyrody
 • Wyróżnia zmiany zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku.
 • Zna pojęcia: miejscowość, wieś, miasto, dzielnica, adres zamieszkania, niektóre znaki drogowe.
 • Przestrzega zasad poruszania się po drogach i przechodzenia przez jezdnię
 • Ma poczucie przynależności do grupy rodzinnej i koleżeńskiej, sąsiedzkiej i etnicznej.
 • Zachowuje się bezpiecznie w ruchu drogowym i środkach lokomocji.
 • Prowadzi proste obserwacje przyrodnicze.
 • Zna życie takich środowisk, jak: las, ogród, park, łąka.
 • Dostrzega zależności w świecie zwierząt i roślin w różnych porach roku
 • Zna pełną nazwę swego kraju, symbole narodowe , własną miejscowość i swój adres zamieszkania
 • Przestrzega zasad higieny osobistej
 • Rozpoznaje rośliny okopowe, zbożowe i oleiste.
 • Zna stany skupienia wody, krążenie wody w przyrodzie.
 • Rozróżnia warstwy lasu i zależności pokarmowe.
 • Umie czytać mapę i wyznaczać kierunki. wyznaczać kierunki
 • Zna krainy geograficzne Polski, parki narodowe.
 • Rozróżnia rodzaje środków transportu.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

 • Potrafi klasyfikować przedmioty według podanego warunku.
 • Rozumie liczbę w jej podstawowych aspektach i zna jej zapis cyfrowy do 25.
 • Umie rozłożyć liczby na składniki, policzyć dziesiątkami do 100.
 • Umie dodawać i odejmować liczby w zakresie 25.
 • Rozumie mnożenie i dzielenie liczb oraz związek między tymi działaniami
 • Umie porównywać liczby.
 • Układa i rozwiązuje proste zadania tekstowe.
 • Rozpoznaje poznane figury geometryczne
 • Umie zmierzyć przedmioty linijką, wykonywać proste obliczeni związane z mierzeniem.
 • Zna jednostki masy i długości
 • Zna nazwy tygodnia
 • Umie odczytać pełne godziny na zegarze
 • Dodaje i odejmuje w zakresie 100 bez przekroczenia progu

( w zakresie 20 – z
przekroczeniem progu dziesiątkowego).

 • Umie obliczać iloczyny i ilorazy w zakresie 20.
 • Rozwiązuje i układa proste zadania tekstowe.
 • Potrafi przeczytać i zapisać cyframi oraz słownie liczby w zakresie100.
 • Zna liczby w systemie rzymskim.
 • Stosuje własności dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.
 • Zna kolejność wykonywania działań.
 • Stosuje własności liczb 0 i 1 w mnożeniu i dzieleniu.
 • Rozróżnia terminy związane z porównywaniem różnicowym i ilorazowym.
 • Zna liczby w zakresie 1000.
 • Umie pisemnie dodawać i odejmować liczby w zakresie 1000.
 • Potrafi rozwiązywać i układać zadania proste i złożone różnymi metodami.
 • Umie przekształcać treść zadań.
 • Umie obliczyć obwód trójkąta i prostokąta.
 • Zna jednostki czasu, długości, masy, pieniędzy i ich skróty.

EDUKACJA MUZYCZNA

 • Poprawnie śpiewa piosenki jednogłosowe.
 • Umie zastosować naturalny akompaniament,
 • gra na instrumentach sztabkowych wzory melodyczne i kilkutaktowe melodie w zakresie pięciu dźwięków.
 • Rozpoznaje budowę utworu: AB, ABA
 • Rozróżnia głosy ludzkie: sopran, bas.
 • Rozróżnia brzmienie instrumentów: fortepianu, skrzypiec, fletu podłużnego.
 • Umie zatańczyć polkę.

 • Śpiewa piosenki jednogłosowe indywidualnie i w zespole.
 • Umie zagrać na instrumentach perkusyjnych prosty akompaniament.
 • Rozróżnia głosy ludzkie: sopran, alt, tenor, bas.
 • Rozpoznaje brzmienie instrumentów (flet, gitara, trąbka).
 • Zna podstawowe kroki i figury taneczne kujawiaka, krakowiaka.
 • Umie zagrać krótkie melodie w zakresie sześciu dźwięków.
 • Umie zilustrować ruchem treść piosenki.
 • Umie zaśpiewać piosenkę jednogłosową ze słuchu z akompaniamentem i bez.
 • Umie zaśpiewać prosty kanon dwugłosowy.
 • Umie zagrać proste melodie na dzwonkach i flecie prostym.
 • Rozpoznaje rytm w podanym metrum.
 • Zna znaki muzyczne przewidziane programem nauczania.
 • Zna cztery rodzaje głosów ludzkich.
 • Umie zatańczyć wybrane tańce.
 • Rytmizuje teksty z  zastosowaniem różnych środków muzycznych.

EDUKACJA PLASTYCZNA

 • Potrafi wyrazić w różnorodnych formach plastycznych swoje przeżycia, obserwacje, doświadczenia, treści utworów literackich.
 • Potrafi określić cechy przedmiotu.
 • Potrafi posłużyć się różnymi środkami wypowiedzi plastycznej.
 • Umie przedstawić układ kompozycyjny z zachowaniem rytmu i symetrii.
 • Zna kolory podstawowe i pochodne, barwy ciepłe i zimne.
 • Rozumie podstawowe pojęcia z zakresu sztuk plastycznych.
 • Umie modelować w glinie i plastelinie.

EDUKACJA TECHNICZNA

 • Umie przygotować stanowisko pracy.
 • Zna zasady bezpiecznego posługiwania się narzędziami.
 • Potrafi przestrzegać higieny pracy.
 • Umie zaplanować etapy pracy i dobrać materiały i narzędzia niezbędne do wykonania pracy.
 • Potrafi przeczytać proste rysunki techniczne.
 • Umie określić podstawowe właściwości wykorzystywanych materiałów.
 • Zna budowę i zasadę działania wykorzystywanych narzędzi.
 • Zna różne sposoby łączenia materiałów.
 • Zna urządzenia techniczne powszechnego użytku.
 • Wie jak należy chronić najbliższe środowisko.

EDUKACJA

MOTORYCZNO-ZDROWOTNA

 • Starannie i prawidłowo wykonuje ćwiczenia.
 • Potrafić stopniować wysiłek.
 • Zna i stosuje przepisy poznanych gier i zabaw.
 • Umie rywalizować i współdziałać podczas ćwiczeń.
 • Wykonuje ćwiczenia przy muzyce.
 • Potrafi wykonywać ćwiczenia korygujące postawę ciała.
 • Zna zasady higieny (osobistej, pracy i wypoczynku).
 • Zna zasady hartowania organizmu.
 • Zna zasady ruchu drogowego obowiązujące pieszych i rowerzystów.