Jak zdobyć odznakę GOT?

 

Dzień Języka Ojczystego

Dzień Języka Ojczystego

21 lutego 2020 roku wspólnie świętowaliśmy Dzień Języka Ojczystego. Uczniowie przygotowali szereg zabaw i gier językowych i ortograficznych, które w zabawny...

 
Wyróżnienie dla Adriana Klimowicza

Wyróżnienie dla Adriana Klimowicza

20 lutego 2020 roku Adrian otrzymał imienne gratulacje od Prezydenta Dąbrowy Górniczej za zaangażowanie w działalność wolontariacką w WOŚP-ie. My również...

 
SPOTKANIE Z KOMIKSEM

SPOTKANIE Z KOMIKSEM

Warsztaty komiksowe w klasie 4 A prowadziła p. Agata Zygmunt, bibliotekarz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej. Uczniowie poznali rodzaje komiksów,...

 
 

REGULAMIN GÓRSKIEJ ODZNAKI TURYSTYCZNEJ
§ 1

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, spadkobierca i kontynuator Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, ustala niniejszym regulaminem zasady zdobywania ustanowionej w 1935 roku Górskiej Odznaki Turystycznej, zwanej dalej GOT PTTK.

§ 2

Nadzór nad instytucją GOT PTTK sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK.

§ 3

GOT PTTK zdobywa się przez odbycie pieszych wędrówek po górach Polski oraz przygranicznych pasmach górskich Karpat i Sudetów przy zachowaniu zasad bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki górskiej, przestrzegając przepisy dotyczące poruszania się na obszarach chronionych i w strefie nadgranicznej.

§ 4

Ustanawia się cztery kategorie GOT PTTK: popularną, małą, dużą i „Za wytrwałość”.
Odznaki: popularna i „Za wytrwałość” są jednostopniowe.
Odznaki małe i duże mają po trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

§ 5

Ustala się następujące zasady zdobywania GOT PTTK:
GOT PTTK zdobywa się w kolejności: popularna, mała brązowa, mała srebrna, mała złota, duża brązowa, duża srebrna, duża złota. Odznakę „Za wytrwałość” może zdobywać posiadacz odznaki małej złotej lub dużej złotej.
W jednym roku kalendarzowym można zdobyć tylko jeden stopień GOT PTTK, z wyjątkiem stopnia popularnego i małego brązowego, które mogą być zdobyte w tym samym roku, jeśli zdobywający ukończył 10 lat. Kolejne wyższe kategorie i stopnie GOT PTTK nie muszą być zdobywane w bezpośrednio po sobie następujących latach i można je zdobywać również ratalnie. Ilość lat nie jest ograniczona. Książeczkę GOT PTTK należy przedłożyć do weryfikacji po spełnieniu wymogów na dany stopień odznaki.

§ 6

GOT PTTK popularną i małą zdobywa się według zasad:
Zalicza się 1 punkt za każdy przebyty kilometr oraz 1 punkt za każde 100m sumy podejść. Jeżeli wycieczka jest ujęta w Trasach punktowanych do GOT PTTK.
Ustala się następującą liczbę punktów dla poszczególnych kategorii wiekowych:

Kategoria i stopień GOT PTTK 8 – 10 lat 11 – 15 lat 16 – 50 lat powyżej 50 lat i osoby niepełnosprawne
popularna
  40
  50
  60
  50
mała brązowa
  80
  100
  120
  100
mała srebrna
  300
  360
  300
mała złota
  600
  720
  600

Nie zalicza się punktów uzyskanych na wycieczce obytej tą samą trasą i w tym samym kierunku w toku zdobywania jednego stopnia odznaki. Nadwyżkę punktów zdobytych w danym roku zalicza się na poczet normy potrzebnej do zdobycia następnego stopnia odznaki, jednak nie więcej niż 50% tej normy.

§ 7

Poszczególne stopnie GOT PTTK w kategorii dużej zdobywa się przez odbycie dwóch wycieczek wielodniowych według poniższych zasad: Trasa powinna prowadzić przez co najmniej 7 punktów pośrednich, dowolnie wybranych z wykazu znajdującego się w II części Tras punktowanych do GOT PTTK. Punkty pośrednie mogą być wykorzystane tylko raz przy zdobywaniu wszystkich trzech stopni odznaki w kategorii dużej.

§ 8

GOT PTTK w kategorii „Za wytrwałość” zdobywa się według następujących zasad:
Posiadacz dużej złotej odznaki musi spełnić siedmiokrotne, a posiadacz małej złotej dziesięciokrotne wymogi dla przyznania któregokolwiek stopnia małej lub dużej GOT PTTK. Spełnienie tych wymogów musi być stwierdzone przez Centralny Referat Weryfikacyjny GOT PTTK w trybie odrębnej weryfikacji każdej odznaki, przy czym w ciągu jednego roku można spełnić tylko jedną normę. GOT PTTK „Za wytrwałość” może być zdobywana tylko jednokrotnie podczas każdego cyklu zdobywania odznaki.

§ 9

Do potwierdzania i weryfikacji książeczek GOT PTTK uprawnieni są – w zakresie posiadanych uprawnień – wyłącznie przodownicy turystyki górskiej PTTK mianowani przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK według odrębnego regulaminu.
Uprawnienia przodownika turystyki górskiej nadaje się na następujące grupy górskie: Tatry i Podtatrze, Beskidy Zachodnie, Beskidy Wschodnie, Sudety, Góry Świętokrzyskie. Do potwierdzenia punktów zdobytych w pasmach przygranicznych, o których mowa w § 3 niniejszego regulaminu, uprawnieni są przodownicy turystyki górskiej posiadający uprawnienia na odpowiednie grupy górskie po stronie polskiej. O uprawnieniach przodownika turystyki górskiej może się ubiegać posiadacz co najmniej małej złotej GOT PTTK.

§ 10

Przyznanie GOT PTTK odbywa się na podstawie wypełnionej i potwierdzonej przez przodownika turystyki górskiej PTTK książeczek GOT PTTK.
Wzór książeczki określa Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK. Prawa wydawnicze zastrzeżone są dla Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK.

§11

Książeczki GOT PTTK należy wypełniać zgodnie z następującymi zasadami:
W trakcie wycieczki należy zbierać w książeczce potwierdzenia przejścia, pieczątką dowolnej instytucji zawierająca nazwę miejscowości lub podpisem przodownika turystyki górskiej PTTK albo przewodnika górskiego uczestniczącego w wycieczce. Potwierdzenie pieczątką nie jest konieczne, gdy przodownik lub przewodnik uczestniczy w wycieczce. Przodownicy turystyki górskiej PTTK są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania potwierdzeń.
Wycieczki należy wpisać zgodnie z § 6 niniejszego regulaminu i przedłożyć do przodownikowi turystyki górskiej PTTK do potwierdzenia. przebieg wycieczki nie ujętej w Trasach punktowanych do GOT PTTK należy wpisać dokładnie trasę, odległość w km i sumę podejść w pełnych setkach metrów. Przy ubieganiu się o dużą GOT PTTK trasę wycieczki należy wpisać podkreślając punkty pośrednie.
Wycieczki, odbywane w przygranicznych pasmach górskich, górskich o których mowa w § 3, należy punktować według zasad określonych § 6 ust. 1 niniejszego regulaminu.
Przodownik sprawdza odbycie wycieczki i właściwe jej wpisanie do książeczki oraz potwierdza to swoim podpisem, z podaniem numeru legitymacji przodownika.
Przodownik jest uprawniony do potwierdzania odbycia wycieczek: – w zakresie posiadanych uprawnień na poszczególne grupy górskie, nawet jeśli nie był obecny na wycieczce – poza zakresem swych uprawnień terenowych, jeśli sam brał udział w wycieczce.

§ 12

Ubiegający się o GOT PTTK popularną i małą przedstawiają książeczkę do weryfikacji dowolnemu terenowemu referatowi weryfikacyjnemu odznaki, zaś ubiegający się GOT dużą i „Za wytrwałość” Centralnemu Referatowi Weryfikacyjnemu GOT w Krakowie. Do książeczki należy załączyć potwierdzenia zweryfikowania ostatniego stopnia odznaki. Książeczkę należy złożyć do weryfikacji najdalej do 31 stycznia następnego roku po roku, w którym uzyskało się normę na dany stopień odznaki.

§ 13

Zweryfikowana książeczka GOT PTTK jest zarazem legitymacją posiadanego stopnia odznaki i uprawnia do jej nabycia i noszenia.
Odznaki nabywa się w placówkach PTTK za okazaniem zweryfikowanej książeczki GOT PTTK, natomiast odznakę „Za wytrwałość” w miejscu wskazanym przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK. Wykupienie odznaki placówka PTTK potwierdza pieczęcią w książeczce.

§14

Wątpliwości mogące wyniknąć z interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzyga Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK.

§ 15

Regulamin został uchwalony na posiedzeniu Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK w dniu 9 stycznia 1999r. i obowiązuje od 1 lutego 1999r., wraz z poprawkami uchwalonymi na posiedzeniu w dniu 9 października 1999r., 3 grudnia 2005r. i 28 kwietnia 2007r.

Źródło: Górska Odznaka Turystyczna